Çözümler

e-Arşiv Fatura

E-Arşiv Fatura ilk olarak Elektronik Fatura Kayıt Sistemi (EFKS) olarak karşımıza çıkmıştır. EFKS kurum ve kuruluşların düzenledikleri faturalarda bulunan bazı bilgilerin, belirlenen uygulama ve veri standartları çerçevesinde Gelir İdaresi Başkanlığı sistemine aktarılması şartı ile faturalara ait ikinci nüshaların kâğıt olarak saklanması zorunluluğunu ortadan kaldıran; ayrıca alıcılarına verilmek üzere hazırlanan birinci nüsha faturaların da güvenli elektronik imzalı dijital belge şeklinde oluşturulmasına imkân sağlayan pilot bir uygulamadır. Tedarik zinciri içerisindeki tüm firmaların kendi aralarındaki ticari belge akışının (sipariş, fatura, irsaliye, vb.) Uluslararası Standartlar kullanılarak ve şirket-içi uygulamalarla bütünleşerek elektronik ortamdaki değişimidir.

Tasarımı itibariyle bir e-fatura çözümü olmaktan ziyade, elektronik arşivleme çözümü olan sistem içerisinde birinci nüsha faturaların elektronik imzalı pdf dokümanları şeklinde oluşturulmasına da sınırlı bir biçimde izin verilmiştir. Mükelleflerin bir yıl içerisinde e-Fatura Uygulamasına entegre olmaları gerekmektedir.

KEP Nedir?

KEP, elektronik posta yoluyla, yasal olarak geçerli ve teknik olarak güvenli bir şekilde belge ve bilgi paylaşımı gerçekleştirilebilen ve bu işlemlerle ilgili kesin delil sağlayan tek araçtır. Kayıtlı elektronik posta (KEP), iletilen e-postaların içeriğinin ve zamanın değiştirilemediği, gönderici ve alıcı kimliklerinin belli olduğu, e-posta’nın karşı tarafa iletilip iletilmediğini teyit eden, hukuki geçerliliği olan güvenli bir elektronik posta hizmetidir. Kayıtlı elektronik posta (KEP), Yönetmelikte “elektronik iletilerin, gönderimi ve teslimatı da dâhil olmak üzere kullanımına ilişkin olarak hukukî delil sağlayan, elektronik postanın nitelikli şekli” olarak tanımlanmaktadır. KEP iletisi de “KEP sistemi içerisinde KEPHS tarafından üretilen KEP delilini içeren ve KEPHS’ nin işlem sertifikası ve zaman damgası ile imzalanmış ileti” olarak ifade edilmektedir. KEP sistemi, elektronik iletişim platformları aracılığıyla gerçekleşen, gönderildi ve alındı onayları da dâhil olmak üzere KEP iletilerinin tüm süreçlerine ilişkin olarak KEP delili oluşturulması, güvenli bir şekilde kimlik tespiti yapılması, KEP hesabı, KEP rehberi ve arşiv hizmetleri verilmesi gibi işlevlere sahip olan sistemdir. KEP sisteminde, standart e-posta adresleri kullanılmamakta, yetkili KEPHS tarafından, hesap sahibinin resmi belgelere dayanılarak kimlik bilgileri alınarak tahsis edilen/sağlanan kayıtlı e-posta adresleri kullanılmaktadır. KEP adresi sahibi gerçek veya tüzel kullanıcıların (gönderici veya alıcı), gerçekten o kişi olduklarının adres tahsisi/sağlanması aşamasında tespit edilmesi, hesap sahibinin KEP adresiyle ilgili yükümlülüklerinin ve sorumluluklarının farkında olması ve bunları bir sözleşme ve taahhütnameyi bizzat imzalayarak beyan etmesi büyük önem arz etmektedir. Veri Bütünlüğü Bir e-postanın ekleriyle birlikte, e-imza ve zaman damgası kullanılarak, iletildiğini ve içeriğinin başkaları tarafından değiştirilmediğini, Kimlik Doğrulama Gönderen ve Alan tarafların kimliğinin tespitini ve geçerliliğini, İnkar Edilemezlik Gönderildiğinin veya alındığının, gönderim ve alınma zamanının kesin tespitini, Delil Sağlama İletilere ilişkin gönderici, alıcı, iletim zamanı gibi bilgileri saklamayı ve taraflara ulaştırmayı “garanti” altına almaktadır. KEP Sisteminin Sağladıkları; KEP kişiler ve kurumlar arasında resmi ve hukuken geçerliliği olan klasik kanallar üzerinden gerçekleştirilen iletişimi elektronik ortama taşıyarak; Gönderi, depolama ve diğer lojistik giderlerinde azalma, Kullanım kolaylığı, Hızlı ve lokasyon bağımsız iletişim imkanı, İş süreçlerinde verimlilik artışı, Takip kolaylığı, Çevrenin korunmasına katkı sağlamaktadır. KEP KULLANIM ALANLARI Resmi, özel ve ticari her türlü belge ve yazı• Kamu Kurumları arasında ve kurum içi yazışmalar Kurumlar, şirketler ve şahıslar arasında yazışmalar Beyanname Tebligat / Bildirim / Başvuru İhtar / İhbar / Teyit / Dilekçe İştirak Taahhütnamesi• Abonelik / Üyelik Elektronik Fatura Duyuru / Dilekçe / Ödeme Emri Banka Hesap Ekstreleri / K. Kartı Ekstreleri Sipariş / Sipariş Onay Sözleşme / Teklif / Kira Kontratı Sigorta İşlemleri Fatura / Mutabakat / dekont / Makbuz Kredi Başvuruları Bordro / İzin formları İhale Teklifleri/KİK-EKAP İşlemleri Müşteri Bilgilendirme / Mutabakat / İtiraz Telif Hakkı / Çağrı

KEP Sistemi Nedir?

Kayıtlı elektronik posta (KEP), Yönetmelikte “elektronik iletilerin, gönderimi ve teslimatı da dâhil olmak üzere kullanımına ilişkin olarak hukukî delil sağlayan, elektronik postanın nitelikli şekli” olarak tanımlanmaktadır. KEP iletisi de “KEP sistemi içerisinde KEPHS tarafından üretilen KEP delilini içeren ve KEPHS’ nin işlem sertifikası ve zaman damgası ile imzalanmış ileti” olarak ifade edilmektedir. KEP sistemi, elektronik iletişim platformları aracılığıyla gerçekleşen, gönderildi ve alındı onayları da dâhil olmak üzere KEP iletilerinin tüm süreçlerine ilişkin olarak KEP delili oluşturulması, güvenli bir şekilde kimlik tespiti yapılması, KEP hesabı, KEP rehberi ve arşiv hizmetleri verilmesi gibi işlevlere sahip olan sistemdir. KEP sisteminde, standart e-posta adresleri kullanılmamakta, yetkili KEPHS tarafından, hesap sahibinin resmi belgelere dayanılarak kimlik bilgileri alınarak tahsis edilen/sağlanan kayıtlı e-posta adresleri kullanılmaktadır.

KEP adresi sahibi gerçek veya tüzel kullanıcıların (gönderici veya alıcı), gerçekten o kişi olduklarının adres tahsisi/sağlanması aşamasında tespit edilmesi, hesap sahibinin KEP adresiyle ilgili yükümlülüklerinin ve sorumluluklarının farkında olması ve bunları bir sözleşme ve taahhütnameyi bizzat imzalayarak beyan etmesi büyük önem arz etmektedir.

e-İmza

e-İmza, elle atılan imza ile aynı hukuki geçerliliğe sahiptir. e-İmza, elektronik işlemlerde gönderilen bilginin yolda değişmediğini, gönderen kişiye ait olduğunu ve inkâr edilemeyeceğini garantiler, e-İmza elektronik ortamda gerçekleşen işlemlerde kişilerin kimlik bilgilerinin doğruluğunu garantiler.

E-imzanın Getirdikleri;
• Kimlik Doğrulama
• Bütünlük
• İnkar Edilmezlik

e-Fatura

Türkiye’de 397 sıra no.lu VUK tebliği ile hayata geçirilen ve 5 Mart 2010 tarihinden itibaren uygulamada olan e-fatura, veri format ve standardı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen, VUK gereği bir faturada yer alması gereken bilgilerin içerisinde yer aldığı, satıcı ve alıcı arasındaki iletiminin merkezi bir platform (GİB) üzerinden gerçekleştirildiği elektronik bir belgedir.

E-fatura yeni bir belge türü olmayıp, kâğıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yönetilen e-fatura uygulamasında amaç tek format ve standarda göre satıcı ve alıcı arasında güvenli, zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan bir sistem oluşturmaktır. Bunun için yurt dışı uygulamalar incelenerek başarıya ulaşmış e-fatura işleyişleri dikkate alınmış ve Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından açık kaynak bir standart olan XML tabanlı ticari hayatın tüm süreçlerini içerecek şekilde etiketlemelere sahip olan uluslararası bir standart olan UBL-TR benimsenmiştir.

e-Defter

E-defter, şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa ve/veya Türk Ticaret Kanunu’na göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan elektronik kayıtlar bütünü olarak tanımlanır.

e-İrsaliye

Eirsaliye nedir? e-İrsaliye, kağıt ortada kesilmiş olan "sevk irsaliyesi" belgesi ile aynı geçerli niteliklere sahip elektronik ortamda üretilen ve ibraz edilen belge tipidir. 19 ekim 2019 tarihinde yürürlüğe giren Vergi Usul Kanunua göre zorunlu olan firmların ilgili tarihler itibariyle e-irsaliye kesmesi zorunludur. Kimler Zorunludur? Hal Kayıt Sistemine bildirim yapma yükümlülüğü bulunan ve komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticareti ile iştigal eden mükellefler 01.01.2020 tarihine kadar, E-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 25 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler 01.07.2020 tarihine kadar uygulamaya geçmek zorundadır.Bunun dışında e-fatura kullanan tüm mükellefler isteğe göre gönüllülük esasıyla e-irsaliye uygulamasına geçiş yapabilir.

e-Müstahsil

e-müstahsil hali hazırda defter oluşturan çiftçi veya toptancıalrın defter oluşturmayan mükelleflerden satın aldığı ürünlerde kesmek zorunad olduğu mühtasil makbuzunun elektronik ortamdaki karşılığıdır.İlgili mükelleflerin 01.07.2020 tarihine kadar e-müstahsil ürününe geçiş yapmaları zorunludur. e-müstahsil ile ilgili soru ve görüşleriniz için teklif@parkentegrasyon.com.tr adresine mail üzeirnden talepte bulunabilir, 0212 322 3 777 üzerinden telefon ile de tarafımıza ulaşabilirsiniz.

e-SMM

E-serbest meslek makbuzu en basit tanımlamayla kağıt ortamında kesilen meslek makbuzlarının elektronik ortama taşınmasıdır.Doktorlar,avukatlar,mali müşavirler gibi tüm meslek erbepları kesmiş oldukları meslek makbuzunu 509 nolu vergi usul kanunu uyarınca e-serbest meslek makbuzu olarak kesmek durumundadır. e-smm ile ilgili soru ve görüşleriniz için teklif@parkentegrasyon.com.tr adresine mail üzeirnden talepte bulunabilir, 0212 322 3 777 üzerinden telefon ile de tarafımıza ulaşabilirsiniz.

Park Bulut

Park bulut, e-fatura da Park Entegrasyonu tercih eden mükelleflerimize özel geiştirilmiş bir ön muhasebe programıdır,Efatura ve e-arşiv fatura modülleri ile direkt entegrasyon sistemi üzerinden fatualarınızı kolayca kesebilmeniz ve yine gelen faturalarınızı kolayhca sisteminize alabilmeniz için tasarlanmış bir uygulamadır. İçerisinde çek -senet-banka-müşteri takibi-raporlamalar-cari-stok gibi şirket süreçlerinizi kolayca yönetebileceğiniz bir çok ek geliştirmeyi barındıran Park Bulut ayrıca tüm pazar yerleri ilede entegre olup bu alanda da kullanıcılarına entegre çözümler verebilmektedir.Demo ve fiyatlama ile ilgili soru ve görüşleriniz için teklif@parkentegrasyon.com.tr adresine mail üzeirnden talepte bulunabilir, 0212 322 3 777 üzerinden telefon ile de tarafımıza ulaşabilirsiniz.

Gözümüz Yıldızlarda

Park Entegrasyon, altyapı konusunda en son teknolojik gelişmeleri takip ederek müşterilerine ve iş ortaklarına hızlı, güvenilir ve kesintisiz hizmet sunmaktadır.

  • Kalite
  • Güven

PARK ENTEGRASYON E-DÖNÜŞÜM VE BİLİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

ADRES: 5. MENEKŞE SOKAK NO:18 34077 GÖKTÜRK EYÜP / İSTANBUL
Telefon: 0212 322 3 777 / Fax: 0212 322 6 777 E-Posta: info@parkentegrasyon.com.tr

BAŞVURU FORM ÖRNEKLERİ

Başvuru form örneklerini
görmek için tıklayınız.

PARK ENTEGRASYON A.Ş

© 2018 parkentegrasyon.com.tr | Tüm Hakları Saklıdır.

© 2018 parkentegrasyon.com.tr | Tüm Hakları Saklıdır.
Yukarı
Devam et
Teknik WP Hattı
Park Entegrasyon Teknik WP Hattına hoş geldiniz. Bu kanal üzerinden sadece teknik destek sağlanmaktadır.